Cách chống đau lưng khi cấy lúa


Cô gái buộc ghế nhựa vào mông để mỗi lần mệt khỏi phải lên bờ nghỉ. 
laodong