Fab Freebie: Nắng lên

*** Giveaway này không còn chấp nhận các mục. *** Nếu bạn là Richmonder, bạn có thể đã giải mã được rằng Sunny được đề cập trong sáng nay Reader…